Individuele veiligheid

Is voldaan aan het veilig maken van objecten door het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen, moet er inzicht zijn in hoeverre de aanwezige voorziening training of ervaring van de gebruiker vereist en welke gebruiker bevoegd is om aan de voorziening te werken. Ook moet bij de gebruiker bekend zijn hoe deze voorzieningen juist gebruikt worden. Goede voorlichting stimuleert veilig gedrag. Procedures en duidelijke verantwoordelijkheid per functie moeten dit waarborgen.

Hoe borg ik veilig werken voor mijn personeel of aannemers?

Het bedrijf moet beschikken over voldoende medewerkers (of aannemers) om verantwoord en veilig te kunnen werken op en aan gebouwen. De functie van de gebruiker is eenduidig omschreven met tenminste een vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De gebruiker is bevoegd en bekwaam om de aan hen toegewezen taken uit te voeren. De bevoegd- en bekwaamheidseisen zijn per medewerker en functie vastgelegd. De eisen worden bij veranderingen aangepast. Met elke medewerker/ gebruiker vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats. Van elk functioneringsgesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

De interne overlegstructuur is vastgelegd en geïmplementeerd. Aan alle medewerkers/ gebruikers is een relevante training aangeboden; de trainingsstatus van de medewerkers wordt geregistreerd.

Samenvattend stellen wij dat:

  • Functieprofielen passen bij verkregen inzicht in werkzaamheden / gevaren
  • Benodigde competenties zijn inzichtelijk
  • Inzicht in noodzakelijke trainingen
  • Trainingsniveau is op orde
  • Trainingen zijn verzorgd voor de gebruiker
  • Periodieke studiedag of (her)certificering van de genoten training
  • Beloning en incidentmanagement

Borgen van uw personeelsbeleid kan in Safanto, het safety management systeem. Vlindar helpt u de volgende stap te maken naar een betere veiligheidsorganisatie op Individueel niveau.