Safety Maturity

Met de Safety Maturity Scan en Audit van Vlindar weet u de stand van zaken op het gebied van veilig werken op hoogte en krijgt u aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.

Onderzoeken hebben aangetoond dat 60% van alle valongevallen te voorkomen is, als in alle fasen voorafgaand aan de bouwfase aandacht wordt geschonken aan valpreventie.


(Advies veilig werken op hoogte Arbouw)

Het aantal risico’s bij werken op en aan gebouwen neemt toe. Dat komt niet alleen door de complexiteit van het vastgoedonderhoud, maar ook door de toegenomen gebruiksfunctie van het dak en daarmee de toetredingsfrequentie.

Ook de diversiteit aan werkvormen, flexibilisering van de arbeidsmarkt en de opkomst van de zzp-er vragen om meer regie en aandacht vanuit de opdrachtgever.

Proactief risico’s managen en preventieve interventies zijn essentieel voor een goed veiligheidsbeleid en daarmee voor het voorkomen van ongevallen. Risicomanagement in het veiligheidsbeleid is daarom steeds belangrijker.

Safety Maturity Scan en Audit voor veilig werk op hoogte

Om toetsing mogelijk te maken, eventuele knelpunten inzichtelijk te maken en verbeterkansen ten aanzien van het veiligheidsbeleid te ontdekken heeft Vlindar de Safety Maturity Scan ontwikkeld. Deze scan is de eerste stap en dient als hulpmiddel om het huidige beleid in beeld te brengen. De scan is een vragenlijst die ingevuld wordt in Safanto, waar ook meteen de uitslag in teruggekoppeld wordt.

De Safety Maturity Audit is de volgende stap. Tijdens de Audit, uitgevoerd door een consultant van Vlindar, wordt er gemeten (aan de hand van gestelde KPI’s) in hoeverre het beleid resulteert in daadwerkelijke veiligheid. Afhankelijk van de uitgangspunten krijgt de klant na deze audit bijvoorbeeld een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, een keuringsrapportage van de veiligheidsvoorzieningen, of inzicht in de overige KPI’s.

Veiligheid sturen met KPI’s

Uit onderzoek blijkt dat de invloeden die een ongeluk veroorzaken direct meetbaar zijn. Deze vormen dan ook de KPI’s omtrent veiligheid. Door deze invloeden te meten en daarop te sturen wordt de veiligheid vergroot. Tijdens de audit van Vlindar worden er KPI’s geselecteerd, passend bij de fase waarin het bedrijf is. Met de KPI’s kan gestuurd gaan worden om veiligheid meetbaar en beheersbaar te maken.

Waar staan we nu op het gebied van veilig werken op hoogte?

Na het doorlopen van de Safety Maturity Scan en Audit hebben bedrijven zicht op waar ze op dit moment staan met betrekking tot veilig werken op hoogte. Voldoet het bedrijf eigenlijk aan de minimumeisen die door de wet gesteld worden? Zijn de maatregelen die al ondernomen zijn volledig doorgevoerd binnen de bedrijfsprocessen? Zijn de medewerkers op de hoogte?

Advies na uitkomst van de Safety Maturity Scan en Audit

Met de uitkomst van de Scan en Audit krijgen organisaties zicht op waar ze staan ten opzichte van hun groeidoelstellingen op het gebied van veilig werken op hoogte en op het vastgoed. Organisaties zijn zo in controle over het beleid. Dit biedt de mogelijkheid om de gewenste verdere ontwikkeling te bepalen en stapsgewijs en gecontroleerd uit te zetten.

Vlindar helpt de volgende stap te nemen. Belangrijk daarbij is te beseffen dat vaak niet alles tegelijk kan. Vlindar adviseert daarom te werken aan structurele verbetering, zodat stapsgewijs wordt toegewerkt naar het optimale niveau. We helpen hierbij door niet alleen te adviseren over mogelijkheden, maar ook door inzicht te geven in de gevolgen die deze mogelijkheden hebben. We denken dus mee, maar stellen ook kritische vragen.

Van ongestructureerd en ad hoc naar integrale veiligheidscultuur

De ontwikkeling naar een veilig onderhoudsmanagement wordt gekenmerkt door vijf veiligheidsniveaus. Deze niveaus (maturity niveaus) geven de veiligheidsintentie weer binnen de bedrijfscultuur.

Een ongestructureerde, fragmentarische, ad hoc behandeling van veiligheidsvraagstukken wordt als minder volwassen (mature) opgevat als een veiligheidsbeleid dat volledig is opgenomen in de organisatie en waar herbeoordeling plaatsvindt van de genomen maatregelen. Complete veiligheid bestaat uit meer dan alleen de voorzieningen (valbeveiliging) op het object. Het gaat daarbij ook om de organisatie en het individu. Voor elk van deze drie pijlers vraagt het model de stand van zaken binnen de organisatie. Alleen met een integrale benadering van het veiligheidsproces kan veilig werken op en aan gebouwen geborgd worden.

Hieronder de diensten die Vlindar (onder andere) levert binnen de verschillende Maturity niveau’s:

Veiligheidsniveau en –groei zichtbaar in Safanto Safety Management Systeem

Uniek aan het Safety Maturity Model van Vlindar is dat de uitkomst meteen naar de praktijk vertaald wordt en inzichtelijk wordt gemaakt in Safanto. Zo kan er op onderbouwde, inzichtelijke en integrale manier keuzes gemaakt worden voor verdere verbetering en kunnen de genomen maatregelen gemonitord en gestuurd worden.