Zware zorgplicht opdrachtgever voor veilig werk

De aansprakelijkheid van een opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer is (nagenoeg) gelijk aan die van werkgever – werknemer. Dat schrijft minister Koolmees, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister toelichting gegeven op het thema ‘zorgplicht van de opdrachtgever.’

Wat houdt de zorgplicht voor de opdrachtgever in?

De zorgplicht voor de opdrachtgever betekent in de praktijk dat “hij verplicht is de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee hij de arbeid doet verrichten, zo in te richten en te onderhouden en ook voor het verrichten van de arbeid zulke maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de opdrachtnemer schade lijdt”. Dit vergt een actieve, alerte opstelling van de opdrachtgever.

Belangrijk dus voor opdrachtgevers om hier alert op te zijn. De gedachte: ‘de aansprakelijkheid ligt bij de aannemer’, klopt in dit zin dus niet. Voor werken op hoogte geldt dus ook dat de opdrachtgever alert moet zijn op de veiligheid; en dan zo dat het bewijsbaar is dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan.

Wat gebeurt er als de opdrachtnemer iets overkomt?

De vergelijking die minister Koolmees maakt met werkgevers is een opvallende. De zorgplicht voor werkgevers gaat namelijk erg ver. Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor schade van medewerkers, zelfs als veel aandacht aan veiligheid wordt besteed. Om die reden lopen gerechtelijke procedures vaak nadelig af voor werkgevers.

Bij een schending van de zorgplicht zal de werknemer moeten aantonen dat de schade is geleden tijdens uitvoering van de werkzaamheden. De opdrachtgever moet aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan, dus net als een werkgever moet doen. De rechter beslist uiteindelijk over de omvang en de hoogte van de boete. De minister zegt niet te weten hoe dit er verder in de praktijk uitziet. De jurisprudentie over dit onderwerp zal dus nog verder ontwikkeld worden.

Wat moet ik doen in mijn situatie?

Aan te raden valt een risico-inventarisatie te maken, zodat de risico’s rondom veiligheid helder worden. Hier kunnen dan vervolgens adequate maatregelen tegen getroffen worden. Wij helpen u hier graag mee. Neem contact met ons op.

Vlindar volgt dit onderwerp op de voet. Lees hier de andere artikelen over dit onderwerp:

Lees artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek – hierin staat de zorgplicht omschreven voor werkgevers.

Lees de Kamerbrief van Minister Koolmees.

Lees ook: